2019/016 Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler

Sirküler 2019/016

Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifiyle Yapılması Öngörülen Düzenlemeler.

9.1.2019 tarihinde “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” TBMM’ye sunulmuştur.

Söz konusu Kanun Teklifi ile yapılması öngörülen düzenlemelerden öne çıkan hususlar aşağıdaki şekilde özetlenmiştir.

1) Evde imal edilen bazı ürünlerin internet üzerinden satılması durumunda esnaf muafiyetinin kaybedilmemesi sağlanmaktadır.

Teklifin 1 inci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Vergiden Muaf Esnaf” başlıklı 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (6) numaralı bendinde yapılması öngörülen değişiklik ile evde imal ettikleri bazı ürünleri, yıllık asgari ücretin brüt tutarını aşmayacak şekilde internet ve benzeri elektronik ortamlar üzerinden satanların, esnaf muafiyetini kaybetmemeleri sağlanmaktadır.

2) İşsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmektedir.

Teklifin 2 nci maddesiyle, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun “Tazminat ve Yardımlarda” başlıklı 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, işsizlik kapsamında verilen tazminatlardan hangilerinin istisna kapsamına girdiği hususuna açıklık getirilmektedir.

Buna göre, Gelir Vergisi Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yer alan “işsizlik sebepleriyle (işe başlatmama tazminatı dahil) verilen tazminat” ibaresinin “4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu uyarınca ödenen işsizlik ödeneği ve 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununa göre ödenen işe başlatmama tazminatı” olarak değiştirilmesi öngörülmektedir.

3) Vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde; 10 TL sınırının 250 TL’ye çıkarılması ve ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin şartların sağlanamaması durumunda terkin edilen vergilerin tecil süresinin bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmaması öngörülmektedir.

Teklifin 3 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun “Vergiye uyumlu mükelleflere vergi indirimi” başlıklı mükerrer 121 inci maddesinin ikinci fıkrasının (1) numaralı bendinde yapılması öngörülen değişiklikle, vergiye uyumlu mükellef düzenlemesinde yer alan eksik ödemelere ilişkin belirlenen her bir beyanname itibarıyla 10 Türk lirası sınırı 250 Türk lirasına çekilmektedir.

Ayrıca, ihraç kayıtlı mal teslimlerine ilişkin Katma Değer Vergisi Kanunu ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu uygulamalarında olduğu gibi ilgili vergi kanunu gereğince tecil edilerek belirlenen şartların gerçekleşmesi halinde (ihracatın üç ay içerisinde gerçekleştirilmesi gibi) terkin edilecek vergilerin, söz konusu şartların sağlanamaması durumunda, kanunlarında öngörülen tecil süresinin (örneğin ihraç kayıtlı teslimlerde teslimin yapıldığı tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar olan süre) bitiminden itibaren 15 gün içerisinde ödenmesi halinde, 193 sayılı Kanunun mükerrer 121 nci maddesi ile getirilmiş olan tahakkuk eden vergilerin kanuni süresi içerisinde ödenmiş olması şartının ihlal edilmiş sayılmayacağı düzenlenmektedir.

4) İkale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemelerden kesilen bazı tutarların iadesi mümkün kılınmaktadır.

Teklifin 4 üncü maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 89 uncu madde ile 27.03.2018 öncesinde işten ayrılanlar için ikale sözleşmelerine ilişkin yapılan ödemelerden kesilen bazı tutarların iadesi mümkün kılınmaktadır.

5) Yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmektedir.

Teklifin 5 inci maddesiyle, Belediye Gelirleri Kanununun “Nispet ve Miktar” başlıklı 21 inci maddesinin ikinci fıkrasında yapılması öngörülen değişiklikle, yerli ve yabancı sinema film gösterimi yapan işletmelerin ödeme kaydedici cihaz kullanma zorunluluğu olmaksızın e-bilet uygulamasına geçmeleri teşvik edilmektedir.

6) Asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi sağlanmaktadır.

Teklifin 10 uncu maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa eklenmesi öngörülen geçici 78 inci madde ile asgari ücret desteğinin 2019 yılında da devam ettirilmesi amaçlanmaktadır.

7) 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnası sağlanması

Teklifin 11 inci maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanununun 5/B maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinde yapılması öngörülen düzenleme ile 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluşların da kurumlar vergisi istisnasından yararlanabileceği hususu açıklığa kavuşturulmaktadır.

Söz konusu Kanun Teklifi için Tıklayınız 

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi