2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığından: 2018 YILI UZLAŞTIRMACI ASGARİ ÜCRET TARİFESİ   (05 Ocak 2018 Tarihli ve 30292 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)   Amaç MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının ta...

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi

Kıdem Tazminatı Tavanı Belirlendi Maliye Bakanlığı 04.01.2018 tarihli ve 27998389-010-06-02-138 sayılı Genelge ile 01/01/2018 – 30/06/2018 döneminde geçerli olmak üzere memur maaş katsayılarını aşağıdaki şekilde belirlemiştir. Dönem 01.01.2018 – 30.06.2018 Aylık Katsayısı ...

2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

Adalet Bakanlığından: 2018 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ (30 Aralık 2017 Tarihli ve 30286 Sayılı Resmi Gazete’ de Yayımlanmıştır)   Amaç, konu ve kapsam MADDE 1 – (1) Özel hukuk uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözümlenmesinde, arabulucu ile uyuşmazlığın tarafları arasında geçerli bir ücr...

İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatıldı

İşbaşı Eğitim Programı Uygulanma Süresi Uzatıldı 30 Aralık 2017 tarihli ve 30286 sayılı (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de 2017/11174 sayılı “4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Geçici 15 inci Maddesinin Uygulanma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar” yayımlandı. Söz konusu Karar ile “18 yaşından büyük, 29 yaşı...

2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları

2018 Yılında Uygulanacak Motorlu Taşıtlar Vergisi Tutarları 29 Aralık 2017 tarihli ve 30285 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 49 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği ile 2018 yılında uygulanacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarifeleri, aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. Diğer Taraftan 31.12....