KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler

KDV Kısmi Tevfikat Uygulamasında Değişiklikler 16 Şubat 2021 Tarihli ve 31397 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 35)’de kısmi tevkifat uygulamalarına ilişkin oran ve kapsam konularında değişiklik yapılmıştır. Değişiklikler, 1 Mart 202…

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e–Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı.

Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin Verilme ve Ödeme Süreleri ile “Form Ba-Bs” Bildirimlerinin Verilme ve e–Beratların Oluşturulma, İmzalanma ve Yüklenme Süreleri Uzatıldı. 23 Mart 2020 tarihli ve 126 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; – 26 Mart 2020 günü sonuna kadar verilmesi gereken Katma Değer Vergisi Bey…

Kısa Çalışma Ödeneği

Kısa Çalışma Ödeneği Kısa Çalışma Uygulaması Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerin de faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerin de üç a…

e-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarih Olarak Düzenlenmesi

e-Arşiv Faturanın Geriye Yönelik Tarih Olarak Düzenlenmesi Bilindiği üzere, e-arşiv fatura uygulaması 01.01.2020 tarihinden itibaren başlamıştır. Sevk İrsaliyesi kullanılarak yapılan mal teslimlerin de, Fatura 7 gün içinde düzenlenmesi gerektiği VUK 230. maddesinde belirtilmiştir. Hizmet teslimlerinde ise sevk irsaliyesi söz konusu olmadığı için…

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı. 2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı Ek Madde 11’de yurt içinde piyasaya arz edilen ve Kanunun Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listed…

e-Arşiv Faturalar Meslek Mensuplarınca Düzenlenemez

e-Arşiv Faturalar Meslek Mensuplarınca Düzenlenemez Bilindiği üzere 509 seri numaralı VUK Genel Tebliği hükümlerine göre, e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce, 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarının 30.000 TL’yi (vergi mükelleflerine düzenlenenler açısından vergiler dahil …

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi.

2020 Yılı Damga Vergisi Tutarları Belirlendi. 27 Aralık 2019 tarihli ve 30991 sayılı 2. Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 64 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği ile 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren uygulanacak damga vergisi tutarları yeniden belirlenmiştir. Diğer taraftan, anılan Damga Vergisi Kanunu’nun 14 üncü ma…

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi