Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Güncellendi

Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına İlişkin Genel Tebliğlerin Birleştirilmesi Amacıyla “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı” Güncellendi. Yürürlükte bulunan elektronik defter ve belge uygulamalarının; a) Kapsamının genişletilmesi amacıyla yeni dahil olacak mükellef gruplarının belirlenmesine, b) Mükelleflerden gelen tal…

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı.

VERBİS'e Kayıt Süresi Uzatıldı. Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), VERBİS'e kayıt süresinin 31.12.2019 tarihine kadar uzatıldığı Resmi Gazete’de yayınlandı. Bilindiği üzere, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 16 ncı maddesi gereği, kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişiler, veri işlemeye başla…

Turizm Payı Uygulaması Başlıyor

​Turizm Payı Uygulaması Başlıyor 15/07/2019 tarih ve 30832 sayılı Resmi Gazetede 7183 sayılı TÜRKİYE TURİZM TANITIM VE GELİŞTİRME AJANSI HAKKINDA KANUN yayımlanmıştır. Kanunun amacı; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen; turizm imkân ve fırsatlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendiriler…

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır.

Gecikme Zammı Oranı Aylık %2,5'e Çıkarılmıştır. 29 Haziran 2019 tarihli ve 30816 sayılı Resmi Gazete'de "Amme Alacakları İçin Uygulanan Gecikme Zammı Oranının Yeniden Belirlenmesine İlişkin Karar (Karar Sayısı: 1266)" yayımlanmıştır. Karar ile 5/9/2018 tarihinden bu yana %2 olarak uygulanan gecikme zammı oranı 1/7/2019 tarihinde…

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar.

2019 Yılı İkinci Geçici Vergi Dönemi İçin Uygulanacak Kurlar. Vergi Usul Kanununun 280 inci maddesinde, yabancı paraların borsa rayici ile değerleneceği ve bu hükmün yabancı para ile olan senetli veya senetsiz alacaklar ve borçlar hakkında da geçerli olduğu hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla, geçici vergiye tabi kazançların tespitinde yabancı pa…

Defterlerinin Kapanış Onayı

Defterlerin Kapanış Onayı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde…

2019/025 Şehiriçi Otobüs Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergileme

2019/025 SİRKÜLER Şehiriçi Otobüs Taşımacılığında Hasılat Esaslı Vergileme 7/2/2019 tarihli ve 30679 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 718 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile büyükşehir belediyeleri ve belediyeler tarafından ruhsat verilen, toplu taşıma hatlarını kiralayan, toplu taşıma hizmetinin hizmet satın alma yoluyla yerine getirilmesi…

2019/024 İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR İÇİN KDV UYGULAMASI

2019/025 SİRKÜLER İKİNCİ EL ARAÇ TİCARETİ YAPANLAR İÇİN KDV UYGULAMASI 22 Mart 2019 tarihli ve 30722 sayılı Resmi Gazete’de “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 845)” yayımlanmıştır. Bilindiği üzere, KDV oranları; 2007/13033…

2019/023 Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı.

2019/023 SİRKÜLER Muhtasar, Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Yıllık Gelir Vergisi Beyannamelerinin Verilme Süreleri Uzatıldı. 22 Mart 2019 tarihli ve 114 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Sirküleri ile; 25 Mart 2019 günü sonuna kadar verilmesi gereken Muhtasar Beyannameler ile Damga Vergisi Beyannameleri ve Katma Değer Vergisi Beyannamelerinin…