2019/021 İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmeti Ödemelerinde Stopaj

   

2019/021 SİRKÜLER

İnternet Ortamında Verilen Reklam Hizmeti Ödemelerinde Stopaj

19 Aralık 2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler gelir / kurumlar vergisi stopajı kapsamına alınmıştır.

15 Şubat 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 17 seri no.lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde, söz konusu düzenlemenin uygulamasına ilişkin açıklamalar yapılmıştır.
 

1. Yasal Düzenleme

19.12.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 476 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla; Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesinin birinci fıkrası ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15 ve 30. maddelerinde sayılanlara, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapılması öngörülmüştür.

Karara göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemeler üzerinden, hizmeti verenin durumuna bağlı olarak aşağıdaki oranlarda stopaj yapılacaktır:

  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. Maddesi kapsamında yapılan ödemelerde (Gerçek kişilere, dernek ve vakıflara ve 94. madde kapsamında olan diğer kişi ve kurumlara yapılan ödemeler) % 15,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 0,
  • Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesi kapsamında yapılan ödemeler (Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler) % 15.

2. Genel Tebliğde Yapılan Açıklamalar

15.02.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1)’inde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 17)’nde stopaj uygulamasına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

476 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı, 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelere uygulanmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Tebliğde yürürlükle ilgili olarak;

  • Hizmet 01.01.2019 tarihinden önce verilmiş olsa dahi, bu tarihten itibaren (bu tarih dahil) yapılan ödemeler üzerinden vergi kesintisi yapılacağı,
  • Vergi kesintisinin uygulanması açısından, internet ortamında reklam hizmeti veren veya bu hizmetlerin verilmesine aracılık edenlere anılan Kararın yürürlük tarihinden önce nakden veya hesaben ödeme yapılmış olması halinde, bu ödemelerin konusunu teşkil eden hizmetlere ilişkin olarak 01.01.2019 tarihinden sonra yapılacak ödemelerden vergi kesintisi yapılmayacağı,

açıklanmıştır.

3. Dikkate Edilecek Hususlar

Reklam hizmet bedellerinden yapılacak stopajla ilgili olarak aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir:

  • İnternet ortamında verilen reklam gelirlerinin stopaj kapsamına alınması, geliri elde eden kişi ve kurumların vergi yükümlülüklerini ortadan kaldırmamaktadır. Bu çerçevede örneğin, internet ortamında reklam alan ve bu işi ticari faaliyet tanımı kapsamına giren kişilerin defter, belge ve beyanname yükümlülüğü doğmuşsa, bu yükümlülük devam edecektir.
  • Ödeme yapılan kişi veya kurumların mükellef olup olmaması, stopaj uygulamasını etkilememektedir. Bu çerçevede örneğin gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmayan bir dernek veya vakfın, iktisadi işletme oluşturmayacak şekilde internet ortamında verdiği bir reklam hizmet bedelinden de stopaj yapılacaktır.
  • Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi ile Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 15. maddesinde, maddede yer alan ödemeleri yapanlardan kimlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu tek tek sayılmıştır. Buna karşılık Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30. maddesinde stopaj yapacaklar tek tek sayılmamış, maddede yer alan kazanç ve iratları ödeyen veya tahakkuk ettirenlerin stopaj yapmakla yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır. Mükellef olmayan gerçek kişilerin dar mükellef kurumlardan reklam hizmeti almaları esas olarak karşılaşılacak bir durum olmamakla birlikte, dar mükellef kurumlara reklam hizmeti bedeli ödeyen bütün kişi ve kurumların, mükellef olup olmadığına bakılmaksızın stopaj yükümlülüğü olduğunu söylemekte yarar vardır.
  • Reklam hizmetinin dar mükellef kurumlardan alındığı hallerde, stopaj yükümlülüğünün olup olmadığının tespitinde, reklam veren kurumun mukim olduğu ülke ile yapılmış bir çifte vergilemeyi önleme anlaşması bulunup bulunmadığına bakılmalı, varsa anlaşma hükümlerine göre hareket edilmelidir. Reklam hizmetleri ticari bir faaliyettir ve ticari kazancın vergilendirme hakkı anlaşmalarda genel olarak işyerinin olduğu ülkeye, işyerine atfedilen tutarla sınırlı olarak verilmektedir. Dolayısıyla, reklam veren dar mükellef kurumun Türkiye’de bir işyeri oluşmuşsa, elde ettiği kazancı vergileme hakkı Türkiye’ye aittir. Elektronik ortamda verilen hizmetlerde işyerinin oluşup oluşmadığının tespiti kurum bazında incelenmeli ve işyeri oluşmuşsa yapılan ödemeden stopaj yapılmalıdır. Özellikle belirtmek gerekir ki, Gelir İdaresi işyeri kavramını fiziki işyeri ile sınırlı olarak tanımlamamakta, dijital ortamları da işyeri tanımı içerisinde değerlendirmektedir. Bu nedenle, ödeme yapmadan önce konunun etraflıca değerlendirilmesi ve uzman görüşü alınmadan uygulama yapılmaması önerilmektedir.
  • Yeni karar ile stopaja tabi tutulan ödeme, reklam hizmet bedellerine ilişkindir. Hizmet verenle yapılan anlaşma çerçevesinde ödemenin niteliği reklâm bedeli değilse (örneğin gayrimaddi hak bedeli ise), yeni karar çerçevesinde bir kesinti söz konusu olmayacak, ödemenin niteliğine bağlı olarak mevzuatta öngörülen stopaj yapılacaktır.

İlgili Tebliğ metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi