6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

 

6770 sayılı “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Yayımlandı.

27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de “Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” yayımlandı.

 

Yürütme ve yürürlük maddeleri dahil 40 maddeden oluşan söz konusu Kanun ile başta vergi kanunları olmak üzere çeşitli kanunlarda değişiklikler yapılmaktadır.

Bu sirkülerimizde, söz konusu Kanun ile vergi kanunlarında ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılan düzenlemeler özetlenmiştir.

1) İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde nakden KDV iadesi alınabilecektir. 

Bilindiği üzere, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesi uyarınca, indirimli orana tabi teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla giderilemeyen KDV tutarları yılı içerisinde sadece mahsuben iade edilebilmektedir. Nakden iade ise ancak izleyen yıl içerisinde talep edilmesi halinde mümkün olabilmektir.

Bu Kanunun 16 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesine eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabilecektir.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017 

2) Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası getirilmiştir.

Bilindiği üzere, yatırım teşvik belgesi kapsamında yurt dışından ve/veya iç piyasadan tedarik edilen makine ve teçhizat için KDV istisnası vardır.

Bu Kanunun 7 nci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Araçlar, Kıymetli Maden ve Petrol Aramaları ile Ulusal Güvenlik Harcamaları ve Yatırımlarda İstisna” başlıklı 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi değiştirilerek, yatırım teşvik belgesi kapsamında yapılan yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına da KDV istisna getirilmiştir. 

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

3) Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin taşınmaz teslimleri KDV’den istisna edilmiştir. 

Bu Kanunun 8 inci maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun “Sosyal ve Askerî Amaçlı İstisnalarla Diğer İstisnalar” başlıklı 17 nci maddesinin (4) numaralı fıkrasının (p) bendinde değişiklik yapılarak, belediyeler ve il özel idarelerinin taşınmaz teslimleri KDV’ den istisna edilmiştir.

Yukarıdaki düzenlemenin devamı olarak, aynı Kanunun 9 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na geçici 36 ncı madde eklenerek, belediyeler ve il özel idareleri tarafından iktisadi işletme oluşturmaksızın yapılan taşınmaz teslimlerinde KDV aranmayacağı yönünde düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle geçmişe dönük herhangi bir tarhiyat yapılamayacak, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilecek, tahakkuk eden tutarlar terkin edilecek, tahsil edilen tutarlar red ve iade edilmeyecektir.

4) Asgari Ücret Desteği uygulamasına 2017 yılında da devam edilecektir. 

Bu Kanunun 27 nci maddesiyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na eklenen, geçici 71 inci madde ile 2016 yılında uygulaması başlatılan asgari ücret desteğinin 2017 yılında da devam etmesi sağlanmıştır.

Buna göre, 5510 sayılı Kanun’un (4/a) bendi kapsamında haklarında uzun vadeli sigorta kolları hükümleri uygulanan sigortalıları çalıştıran işverenlerce;

  • 2016 yılının aynı ayına ilişkin SGK’ye verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde prime esas günlük kazancı Bakanlar Kurulunca belirlenen tutar ve altında bildirilen sigortalıların toplam prim ödeme gün sayısını geçmemek üzere, 2017 yılında cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,
  • 2017 yılı içinde ilk defa bu Kanun kapsamına alınan işyerlerinden bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısının,

2017 yılı Ocak ila Aralık ayları/dönemleri için Bakanlar Kurulunca tespit edilen günlük tutar ile çarpımı sonucu bulunacak tutar, bu işverenlerin Kuruma ödeyecekleri sigorta primlerinden mahsup edilecek ve bu tutar Hazinece karşılanacaktır.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

5) Sigorta prim ödemelerinin bir kısmı ertelenebilecektir.

Bu Kanunun 28 inci maddesiyle, 5510 sayılı Kanunu’na eklenen, geçici 72 nci madde ile 2016 yılı için 5510 sayılı Kanun’un geçici 68 inci maddesi ve 2017 yılı için, bir önceki madde de değindiğimiz 5510 sayılı Kanun’un geçici 71 inci maddesi uyarınca; asgari ücret desteği alanların prim ödeme gün sayısı, günlük 60 TL ile çarpılmak suretiyle bulunacak sigorta primine esas kazanç tutarı üzerinden; 2016 yılı Aralık, 2017 yılı Ocak ve Şubat aylarına ait sigorta prim tutarları, sırasıyla 2017 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayları içerisinde ödenebilecektir.

Örneğin, bir firmanın asgari ücret desteği kapsamında 4 çalışanı ve bunların prim ödeme gün sayısı toplamının 120 (30 gün X 4 kişi) olduğunu kabul ettiğimizde ertelenebilir prim tutarı hesaplaması aşağıdaki şekilde olmaktadır.

Sınır    = Destek kapsamındaki çalışanların prim ödeme gün sayısı X 60 TL X %34,5 (SGK İşci, SGK İşveren)

= 120 X 60 X %34,5

= 2.484 TL

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

 

6) Yapılandırma başvurusunda (Vergi Barışı) bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere Mayıs ayı sonuna kadar ek süre tanınmış ve Kanun kapsamında ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri 4’er ay uzatılmıştır.

Bu Kanunun 26 ncı maddesiyle, 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun’a eklenen geçici 2 nci madde ile 6736 sayılı Kanun kapsamında yapılandırma başvurusunda bulunduğu halde ödemesi gereken tutarları süresinde ödemeyenlere, borçlarını geç ödeme zammı ile birlikte 2017 yılı Mayıs ayı sonuna kadar ödeme imkanı sağlanmıştır. 

Ayrıca yukarıda belirtilen geçici 2 nci maddenin 2 inci fıkrası uyarınca, 6736 sayılı Kanun kapsamında 2017 yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitlerin ödeme süreleri, taksit ödeme sürelerinin bitim tarihinden itibaren 4’er ay uzatılmıştır (11 inci maddenin onuncu fıkrasında belirtilen orman köylerinde oturan köylüler ile bu köylülerce kendi aralarında kurulmuş tarımsal kalkınma kooperatifleri ve onbirinci fıkrasında belirtilen tarımsal amaçlı kooperatiflere veya bu kooperatiflerin ortakları için olan taksitler hariç).

 

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

7) Sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden KOBİ birleşmelerinde kurumlar vergisini indirimli uygulatmaya yönelik Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Bu Kanunun 29 uncu maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Kurumlar vergisi ve geçici vergi oranı başlıklı 32 nci maddesi değiştirilerek; sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Devir, bölünme ve hisse değişimi başlıklı 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında kendi aralarında birleşmeleri halinde, bu kurumların birleşme tarihinde sona eren hesap dönemi dahil olmak üzere 3 hesap döneminde, münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançlarına uygulanmak üzere kurumlar vergisi oranını %75’e kadar indirimli uygulatmaya ve bu indirim oranını farklılaştırma hususunda Bakanlar Kuruluna, usul ve esasları belirleme hususunda ise Maliye Bakanlığına yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

8) Yatırım teşvik belgesi kapsamındaki münhasıran imalat sanayiinde ve sadece 2017 takvim yılında gerçekleştirecekleri yatırım harcamalarına ilişkin olarak 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesiyle Bakanlar Kuruluna verilen yetkiler genişletilmiştir.

Bilindiği üzere, yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca, 1.1.2017 tarihi itibariyle, büyük ölçekli yatırımlar ile bölgesel teşvik uygulamaları kapsamında gerçekleştirilecek yatırımlarda 5520 sayılı Kanunun 32/A maddesi çerçevesinde gelir veya kurumlar vergisinin, öngörülen yatırıma katkı tutarına ulaşıncaya kadar aşağıda belirtilen oranlarda indirimli olarak uygulanması gerekmektedir. 

Bölgeler

Bölgesel Teşvik Uygulamaları

Büyük Ölçekli Yatırımlar

Yatırıma Katkı Oranı %

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %

Yatırıma Katkı Oranı %

Kurumlar Vergisi veya Gelir Vergisi İndirim Oranı %

1

15

50

25

50

2

20

55

30

55

3

25

60

35

60

4

30

70

40

70

5

40

80

50

80

6

50

90

60

90

 
Bu Kanunun 30 uncu maddesiyle, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 9 uncu madde ile mükelleflerin 2017 takvim yılında gerçekleştirdikleri imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırım harcamaları için, yatırım teşvik belgesi kapsamındaki yatırımlara sağlanan yatırıma katkı oranının ilave 15 puana kadar artırılabilmesi, kazanca yüzde 100’e kadar indirimli kurumlar vergisi uygulanabilmesi ve yatırım döneminde hak edilecek yatırıma katkı tutarının yüzde 100’ünün diğer faaliyetlerden elde edilen kazançtan indirilebilmesine imkân sağlanması yönünde Bakanlar Kuruluna yetki verilmiştir.

Yürürlük tarihi: 01/01/2017

9) İmalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV iade alınabilecektir.

Bu Kanunun 10 uncu maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’na eklenen geçici 37 nci madde ile imalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV iade alınabilecektir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında;  

a) Asgari 50 milyon Türk lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılının altı aylık dönemleri itibarıyla indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi altı aylık dönemleri izleyen bir yıl içerisinde,

b) 50 milyon Türk lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında yüklenilen ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisi izleyen yıl içerisinde

talep edilmesi halinde belge sahibi mükellefe iade olunacaktır.

Yürürlük tarihi: 01/01/2017

10) Uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi ve harç istisnasının kapsamına, yolcu taşımacılığı da dahil edilmiştir.

Bu Kanunun 2 inci maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’nun ek 2 nci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendi ve (f) bendi değiştirilerek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnası kapsamına alınmış ve uluslararası taşımacılığa ilişkin damga vergisi istisnası, yolcu taşımacılığım da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

Benzer şekilde aynı Kanunun 3 üncü maddesiyle, Harçlar Kanununun ek 1 inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (e) bendindi ve (f) bendi değiştirilerek, kamu kurum ve kuruluşları tarafından uluslararası ihale konusu edilen yolcu taşıma işleri döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin harç istisnası kapsamına alınmış ve uluslararası taşımacılığa ilişkin harç istisnası, yolcu taşımacılığını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

11) Bağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarından yıllık vize harçları kaldırılmıştır.

Bu Kanunun 4 üncü maddesiyle, Harçlar Kanunu’na bağlı (8) sayılı tarifenin "XIII- Bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden ve bunların vizelerinden alınacak harçlar:" başlıklı bölümünün başlığı ve birinci cümlesi değiştirilerekbağlama kütüğüne kaydedilen gemi, deniz ve iç su araçlarından yıllık vize harçları kaldırılmıştır.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

12) Yabancı bayrak çekilmiş olan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye’deki kişilere intikali, ithali, kayıt ve tescil işlemleri her türlü vergiden istisna edilmiştir.

Bu Kanunun 38 inci maddesiyle, 655 sayılı Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 9 uncu madde ile Türk bayrağının çekilmesinin teşvik edilmesi amacıyla, maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla yurtdışında bulunan veya yabancı bayrak çekilmiş olan Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8901.10.10.00.11 ve 8901.10.90.00.11 numaralarında yer alan mallar ile 89.03 tarife pozisyonunda yer alan mallardan yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin Türkiye'de bulunan gerçek veya tüzel kişilere bedelsiz olarak intikalinden 8/6/1959 tarihli ve 7338 sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununa göre alınan veraset ve intikal vergisinin alınmaması; bunların Türkiye'ye ithali ile kayıt ve tesciline ilişkin iş ve işlemlerin gümrük vergisi dahil her türlü vergi, resim, harç, fon ve paylarından istisna edilmesi sağlanmıştır. Ancak, söz konusu gemilerin Türkiye'de bağlama kütüğüne kaydı nedeniyle, bağlama kütüğü ruhsatnamelerinden harç alınacaktır.

Ayrıca bu madde ile kapsama giren gemi, yat, kotra, tekne ve gezinti gemilerinin, Türkiye'ye ithali veya kayıt ve tescili öncesi dönemlere ilişkin olarak, bunların ediniminden kaynaklı vergi incelemesi veya tarhiyat yapılmayacağı hususu düzenlenmektedir.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017

13) Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamaları yeniden düzenlenmiştir.

Bu Kanunun 14 üncü maddesiyle, 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un Mali hükümler başlıklı 12 nci maddesi değiştirilerek Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı gemi ve yatlara yönelik istisna uygulamaları yeniden düzenlenmiştir.

Buna göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilecek gemilere ve yatlara ilişkin alım, satım, ipotek, tescil, kredi, gemi kira, zaman çarteri ve tüm navlun sözleşmeleri damga vergisine ve harçlara; bu işlemler nedeniyle alınacak paralar banka ve sigorta muameleleri vergisine ve fonlara tabi tutulmayacaktır.

 

Ayrıca aynı maddeye eklenen fıkraya göre, yurtdışından ithal edilen 3.000 DWT'nin (yolcu gemileri ile özel maksatlı, Özel yapılı gemilerde ise 300 grostonun) üzerinde olup Türk Uluslararası Gemi Siciline kaydedilen gemilerin, bu sicilden terkin edilerek başka bir sicile devri veya sair suretlerle devri halinde, söz konusu istisna hükümlerinin uygulanabilmesi için bunların en az 6 ay süreyle Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıtlı olarak işletilmiş olmaları şartı aranacaktır.

Bunun yanı sıra, aynı Kanunun 15 inci maddesiyle 4490 sayılı Kanun’a eklenen Geçici 3 üncü maddeyle, 4490 sayılı Kanunun 12 nci maddesinde yer alan istisnalara ilişkin olarak yapılan değişiklikle söz konusu istisna hükümlerinin, kapsama giren gemi ve yatların Türk Uluslararası Gemi Sicilinden terkin edilerek yerli veya yabancı bir başka sicile geçişi veya ihracı ya da hurdaya ayrılmak için satışı aşamasında da uygulanmasına imkân sağlanmakta olup bu kapsamda, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce söz konusu istisnalardan yararlananlar hakkında, yararlandıkları bu istisnalar dolayısıyla geçmişe yönelik herhangi bir tarhiyat yapılmaması, daha önce yapılmış olan tarhiyatlardan varsa açılmış davalardan feragat edilmesi kaydıyla vazgeçilmesi, tahakkuk eden tutarların terkin edilmesi, tahsil edilen tutarların ise iade edilmemesi sağlanmaktadır.

Yürürlük tarihi: 27/01/2017 

Söz konusu Kanuna aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

6770 sayılı Kanun

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi