Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

   

     

Bazı Mal ve Hizmetlere Uygulanan Katma Değer Vergisi Oranları ile Özel Tüketim Vergisi Oranlarının Yeniden Belirlenmesi Hakkında Karar Resmi Gazete’de Yayımlandı.

               

25/11/2016 tarihli ve 29899 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/9542 sayılı Karar ile;

- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (II) sayılı listede yer alan bazı mallara uygulanacak ÖTV oranları yeniden belirlenmiş,

- 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki II/B-5 inci sırasında yer alan iç ve dış giyim eşyasının kapsamı genişletilmiş,

- Fason olarak yapılan tekstil ve konfeksiyon işlerinin yanısıra deri ve saya işlerinin de fason olarak yapılması Katma Değer Vergisi indirimli oran kapsamına alınmış,

- İlgili Bakanlıklar ya da kanunlarla izin verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından yerine getirilen insan veya hayvan sağlığına yönelik koruyucu hekimlik, teşhis, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerini (hayvan ırkının ıslahına yönelik hizmetler dahil), ifa edenlere hekimler ya da hekimler aracılığı ile verilen hizmetler şeklinde düzenleme yapılarak 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki II/B-21 inci sıranın kapsamı genişletilmiştir.

24/11/2016 TARİHLİ VE 2016/9542 SAYILI KARARNAMENİN EKİ

KARAR

MADDE 1– Bu Karar; 25/10/1984 tarihli ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesi uyarınca, bazı mal ve hizmetlere uygulanan katma değer vergisi oranları ile özel tüketim vergisi oranlarının yeniden belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

MADDE 2– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara ekli (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün;

a) 5 inci sırası “5- Yukarıdaki 4 numaralı sırada yazılı mensucat, vatka, keçe ve dantela, kordela, kordon ve işlemelerden mamul; iç ve dış giyim eşyası (şapka, kravat, kaşkol, şal, eşarp, kemer, çorap, eldiven vb. dahil), omuz vatkası, astar, apolet, ilikleme tertibatı, cep, kol, yaka, rozet ve fırfır ile bunların benzerleri, havlu, bornoz, perde, çarşaf, yastık, yorgan, battaniye, uyku tulumu, her türlü kılıf ve örtüler ile bunların benzeri ev tekstil ürünleri (taşıtlarda kullanılanlar dahil) (yataklar hariç) ile kıymetli taş ve madenler hariç her nevi maddeden mamul fermuar, çıtçıt, düğme, kopça, boncuk ve benzerleri,” şeklinde değiştirilmiş,

b) 10 uncu sırası “10- Fason olarak yapılan tekstil, konfeksiyon, deri ve saya işleri,” şeklinde değiştirilmiş,

c) 21 inci sırasında yer alan “, ambulans hizmetleri” ibaresinden önce gelmek üzere “ile bu hizmetleri ifa edenlere hekimlerce veya hekimler vasıtasıyla verilen hizmetler” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 3– 4760 sayılı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki “87.03” G.T.İ.P. numaralı mallardan “-Diğerleri” satırı altında yer alan malların vergi oranları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.


 
MADDE 4– Bu Kararın 3 üncü maddesinde belirlenen vergi oranları;

a) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçmeyip;

– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşmayanlar için %45,

– ÖTV matrahı 40.000 TL’yi aşıp, 70.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

b) Motor silindir hacmi 1600 cm3’ü geçen fakat 2000 cm3’ü geçmeyenlerden;

– ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için % 100,

– Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 50 KW’ı geçip motor silindir hacmi 1800 cm3’ü geçmeyenlerden;

— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşmayanlar için %45,

— ÖTV matrahı 50.000 TL’yi aşıp, 80.000 TL’yi aşmayanlar için %50,

c) Elektrik motoru da olanlardan elektrik motor gücü 100 KW’ı geçip motor silindir hacmi 2000 cm3 ila 2500 cm3 arasında olanlardan ÖTV matrahı 100.000 TL’yi aşmayanlar için %100,

olarak uygulanır.

MADDE 5– Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi