Defterlerinin Kapanış Onayı

Defterlerin Kapanış Onayı

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 64’üncü maddesinde her tacirin ticari defterleri tutmak ve defterlerinde,  ticari  işlemleriyle  ticari  işletmesinin  iktisadi  ve  mali  durumunu,  borç ve  alacak ilişkilerini ve her hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu Kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde ortaya koymak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Mükelleflerin  fiziki  ortamda  kullanacakları  defterlerinin  Türk  Ticaret  Kanunu  ve  Vergi  Usul Kanunu hükümlerine göre açılış ve  Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre de kapanış tasdiklerini yaptırmaları gerekmektedir.

Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde defterlerin açılışlarında ve yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmamaktadır.

Fiziki ortamda tutulan  yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile diğer defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında   ve   kullanılmaya   başlanmadan önce   noter   tarafından yapılmaktadır.

Yevmiye defteri tutmak zorunda olan ;

  • Bilanço esasına göre defter tutan Gelir Vergisi mükellefleri,
  • Anonim Şirketler,
  • Limited şirketler,
  • Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler
  • Kooperatifler ,

Yevmiye  defterinin  kapanış  onayı,  izleyen  faaliyet  döneminin  altıncı  ayının  sonuna  kadar, yönetim  kurulu  karar  defterinin  kapanış  onayı  ise  izleyen  faaliyet  döneminin  birinci  ayının sonuna kadar notere yaptırılmak zorundadır. Buna göre Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine 2018 yılında fiziki ortamda tutulan yevmiye defterinin 30  Haziran  2019 günü sonuna kadar notere ibraz edilip son kaydın altına noterce "Görülmüştür" ibaresi yazılarak mühür ve imza ile onaylanması gerekmektedir. Türk Ticaret Kanunu’nun  562/1-c bendine göre; 64’üncü maddenin üçüncü fıkrası uyarınca gerekli onayları yaptırmayanların 2019 yılı için 7.658 TL idari para cezasıyla cezalandırılması gerekmektedir.

Saygılarımızla...

Yusuf DOĞAN

Mali Müşavir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi