E-Fatura, E-Defter ve E-Arşive Geçmek Zorunda Olanlara Hatırlatmalar.

   E-Fatura, E-Defter ve E-Arşive Geçmek Zorunda Olanlara Hatırlatmalar.

Bu sirkülerimizde, 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu kapsamında e-fatura, e-defter ve e-arşiv uygulamalarına 1.1.2018 tarihinden itibaren geçme zorunluluğu bulunan mükelleflere ilişkin hatırlatmalar yapılmaktadır. 

1) E-Fatura ve E-Defter Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar 

20.6.2015 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren ve e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirleyen 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca;

a) 2016 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler,

b) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler,

c) 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler,

en geç 1.1.2018 tarihine kadar E-Defter ve E-Fatura uygulamasına geçmek zorundadırlar.

Bu kapsamda, belirtilen özellikleri haiz mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31.12.2017 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekmektedir. 

MALİ MÜHÜR BAŞVURUSU İÇİN: https://mportal.kamusm.gov.tr/bp/edf.go  

E-FATURA BAŞVURUSU İÇİN : https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/

E-DEFTER BAŞVURUSU İÇİN: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/  

Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2017 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerin süresinde başvuru yapılması bakımından önem arz etmektedir. 

2) E-Arşiv Uygulamasına Geçmek Zorunda Olanlar

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan, 2016 ve müteakip hesap dönemlerinde brüt satış hasılatları 5 Milyon TL ve üzerinde olanlar 1.1.2018 tarihi itibariyle e-Arşiv Uygulamasına geçmeleri gerekmektedir. 

Örneğin, hesap dönemi takvim yılı olan bir firmanın 2016 yılı gelir tablosu brüt satış hasılatı 5 milyon lira ve üzerinde, ayrıca internet satışı da var ise 01.01.2018tarihi itibariyle e-arşiv fatura uygulamasına geçmesi gerekmektedir.

Kapmasa girenlerin, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir veya kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başına kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv Uygulamasına geçmesi gerekmektedir. 

e-Arşiv Uygulamasına geçiş yapacakların, 433 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yer alan düzenlemeler uyarınca internetten yaptıkları satışlara ait e-arşiv faturalarını elektronik ortamda iletmeleri ve söz konusu faturalarda gösterilmesi istenen bilgilere yer vermeleri zorun olacaktır.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi