Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

Geri Kazanım Katılım Payı Tebliğinde Değişiklik Yapıldı.

2872 sayılı Çevre Kanunu’na eklenen Geri Kazanım Katılım Payı başlıklı Ek Madde 11’de yurt  içinde  piyasaya  arz  edilen  ve  Kanunun  Ek-1  sayılı  listesinde  yer  alan  ürünlerden poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için piyasaya süren/ithalatçılardan bu listede belirtilen tutarda geri kazanım katılım payı tahsil edileceği hüküm altına alınmıştı.

Bu çerçevede söz konusu madde uyarınca Ek-1 sayılı listede yer alan,

  • Plastik poşetler için geri kazanım katkı payı uygulaması 1 Ocak 2019 tarihinde
  • Diğer kalemlerden  lastik,  akümülatör,  pil,  madeni  yağ,  bitkisel  yağ,  elektrikli  ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj içinse  geri kazanım katılım payı uygulaması, 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlamıştı.

Geri kazanım katkı payına ilişkin olarak aşağıdaki düzenlemeler yapılmıştı.

  • Yasa düzenlemesinden sonra 4/4/2019 tarihli  ve 30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği”ile 9/8/1983 tarihli  ve  2872  sayılı Çevre  Kanununa  ekli (1)  sayılı  listede  yer alan  ürünlerden sadece plastik poşetler için  ödenecek  geri  kazanım  katılım  payının  beyanı  ve tahsiline ilişkin usul ve esaslar düzenlenmişti.
  • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca 01.2019tarih ve 66745475-145.07-6267 sayılı Olur ile güncellenmiş olan Usul ve Esaslarda uygulamada karşılaşılan hususlar göz önünde bulundurularak gerekli değişikliklerin yapılabilmesini teminen,  25/03/2019 tarih   ve   66745475-145.07-71201sayılı  Makam  Oluru  ile“Plastik  Poşetlerin Ücretlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Usul ve Esaslar” yayımlanmıştı.
  • 31/12/2019 tarihli ve 30995 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte;     Ek-1 sayılı listesinde yer alan ürünlerden  poşetler  için  satış  noktalarından,  diğer  ürünler  için  piyasaya sürenlerden/ithalatçılardan  tahsil  edilecek  geri  kazanım  katılım  paylarının belirlenmesine, beyan edilmesine, tahsilatına ve izlenmesine, ve  plastik poşetler için satış noktalarınca, diğer ürünler için piyasaya sürenlerce/ithalatçılarca uyulacak hükümlere ilişkin idari ve teknik usul ve esaslar  belirlenmişti.
  • Bu defa 5/2/2020 tarihli ve31030 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Kazanım Katılım Payı  Beyannamesi  Genel  Tebliği  (Sıra  No:  1)’nde  Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)ile  4/4/2019  tarihli    ve30735 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Geri Kazanım Katılım PayıBeyannamesi Genel Tebliği’nde değişiklikler yapıldı.Tebliğ değişikliğinde plastik poşet dışında, diğer ürünlerle ilgili başlayan uygulama konusunda düzenleme yapıldı.

Tebliğin Kapsamında Değişiklik

Kanunun  Ek-1  sayılı  listesinde  yer  alan  plastik  poşetler  için  geri  kazanım  katkı  payı uygulamasına 1 Ocak 2019 yılında başlanılmıştı.

Söz konusu listede yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden (lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj,  cam  ambalaj,  ahşap  ambalaj)  geri  kazanım  katılım  payı  alınmasına  ise 01/01/2020 tarihi itibariyle başlanılmıştı.

Tebliğ değişikliğinde, geri kazanım katkı payı beyannamelerinin verilmesine ilişkin usul ve esaslar, bu ürünleri de kapsayacak şekilde değiştirilmiştir.

Beyannamelerin Verilme Zamanı Değişikliği

GERİ  KAZANIM  KATILIM  PAYI  BEYANNAMESİ  GENEL  TEBLİĞİ’nde 2872  sayılı Kanunun  ek 11’inci  maddesinin  Hazine  ve  Maliye Bakanlığına  vermiş  olduğu  yetkiye dayanılarak beyan dönemleri;

a)Kurumlar vergisi mükellefleri için aylık,

b)Diğerleri için üç aylık,

olarak belirlenmişti.

Tebliğ değişikliğinde, beyan dönemlerinde değişiklik yapılmamış ancak beyanname verme süresi değiştirilmiştir.

−Geri  Kazanım  Katılım  Payı  Beyannamesinin,  plastik  poşetin  satışının  yapıldığı beyan  dönemini  takip  eden  ayın  24’üncü  günü  saat  23.59’a  kadar  yetkili  vergi dairesine elektronik ortamda gönderilmesi gerekmekteydi.

−Yeni düzenlemede bu süre beyan dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59 olarak değiştirilmiştir.

−Ödeme  süresinde  bir  değişiklik  yapılmamıştır.    Önceden  olduğu  gibi  ödeme, beyanın  yapıldığı  ayın  sonuna  kadar  yapılmalıdır.  Diğer  bir  ifade  ile  beyan  ve ödeme süreleri aynı olmuştur.

Mahsuplaşma

Tebliğde mahsuplaşma ile ilgili olarak 31/12/2019 tarihli ve 30995 4. mükerrer sayılı Resmî Gazete de  yayımlanan  Geri  Kazanım  Katılım  Payına  İlişkin  Yönetmelikte  belirtilen  iade şartları  doğrultusunda  oluşan  geri kazanım  katılım  payı tutarının  cari  dönem  içinde piyasaya  arz  edilen  2872  sayılı  Kanuna  ekli  (1)  sayılı  listedeki  ürünlere  ilişkin  oluşan toplam geri kazanım katılım payından indirilmesine ilişkin tanımlama yapılmıştır.

Yönetmeliğin 12’nci maddesinde mahsuplaşma işlemleri aşağıdaki gibi belirlenmişti.

1)Mahsuplaşma işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre beyanname üzerinden gerçekleştirilir.

2)İade işlemine konu edilen ürünler için mahsuplaşmaya esas bedel olarak ürünün piyasaya arzedildiği tarihte uygulanan geri kazanım katılım payı esas alınır.

3)İadeye esas olan geri kazanım katılım payı tutarı, plastik poşetler için oluşan geri kazanım katılım payı tutarı hariç olmak üzere cari dönem beyanıyla oluşan toplam geri kazanım katılım payı tutarından mahsup edilir.

4)İadeye esas olan geri kazanım katılım payı tutarının cari dönem beyanıyla oluşan geri kazanım katılım payı tutarından fazla olması halinde mahsup edilemeyen tutar gelecek   dönem   beyanlarıyla   oluşacak   geri   kazanım   katılımpayı tutarından/tutarlarından mahsup edilmek üzere devredilir.

5)Mahsuplaşmaya  esas  iade  işlemleri,  bu  Yönetmeliğin  yürürlüğe  girdiği  tarihten itibaren yurt içinde piyasaya sürülen ve geri kazanım katılım payı alınan ürünler için geçerlidir.   Plastik   poşetlere   yönelik   iade   ve   mahsuplaşma   işlemleri gerçekleştirilmez.

6)İade alınarak mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilen ürünlerin yeniden piyasaya arz edilmesi halinde piyasaya arz edildiği tarihte uygulanan geri kazanım katılım payı tahsil edilir.

GERİ  KAZANIM  KATILIM  PAYI  BEYANNAMESİ  GENEL  TEBLİĞİ’ ne  bu  düzenlemeye bağlı  olarak, Mahsuplaşma  başlıklı  12/A  maddesi  eklenmiştir.  Bu  madde de  yer  alan düzenlemede aşağıdaki gibidir.

  • Geri Kazanım  Katılım  Payı  Beyannamesini  vermekle  yükümlü  olanlar,  Geri Kazanım Katılım Payına İlişkin Yönetmelikte belirtilen iade şartları doğrultusunda iade  alınan  ürünlere  isabet  eden  ve  ilgili  dönemde  beyan  edilen  geri  kazanım katılım  payı  tutarını  plastik  poşetler  için  oluşan  geri  kazanım  katılım  payı  hariç olmak  üzere,  beyan  edecekleri  toplam  geri  kazanım  katılım  payından  mahsup edebilirler.
  • Bir beyan döneminde mahsup edilecek geri kazanım katılım payı tutarı toplamı, mükelleflerin beyan edecekleri geri kazanım katılım payı toplam tutarından fazla ise aradaki fark bir sonraki beyan dönemine devredilecektir.

ÖRNEK 6: Kırşehir ilinde araç lastiği üreten (G) A.Ş.’nin Kırşehir Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(G) A.Ş. 1.000 adet binek araç lastiğini Mart/2020 döneminde piyasaya sürmüş ve bu lastiklerden 100 adedini aynı dönem içerisinde iade almıştır. Ayrıca (G) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve geri kazanım katılım payını beyan ettiği 50 adet binek araç lastiğini de Mart/2020 döneminde iade almıştır.

(G) A.Ş. Mart/2020 döneminde iade almış olduğu 100 adet lastik için hesaplanan geri kazanım katılım payını beyannameye dâhil etmeyecektir.

(G) A.Ş. 900 adet binek araç lastiği için hesapladığı geri kazanım katılım payından daha önce beyan ettiği ve Mart/2020 döneminde iade aldığı 50 adet lastik için hesapladığı geri kazanım katılım payını beyanname üzerinde mahsup ederek beyannamesini 30/4/2020 günü saat 23.59’a kadar Kırşehir Vergi Dairesine elektronik ortamda gönderecektir.”

ÖRNEK 7: Kayseri ilinde faaliyette bulunan (H) A.Ş.’nin Mimar Sinan Vergi Dairesinde kurumlar vergisi, katma değer vergisi ve gelir (stopaj) vergisi mükellefiyeti bulunmaktadır.

(H) A.Ş. Mayıs/2020 döneminde 2.000 TL geri kazanım katılım payı hesaplamıştır.

(H) A.Ş. Ocak/2020 döneminde piyasaya sürdüğü ve üzerinden 3.000 TL geri kazanım katılım payı hesapladığı ürünleri Mayıs/2020 döneminde iade almıştır.

Mayıs/2020 döneminde hesaplanan 2.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payından, iade alınan ürünlere ilişkin 3.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı beyannamesinin ilgili satırında gösterilerek mahsup edilecektir. Mayıs/2020 dönemi itibarıyla mahsup edilemeyen 1.000 TL tutarındaki geri kazanım katılım payı ise sonraki dönemlerde mahsup edilmek üzere devredilecektir.”

Geri  Kazanım  Katılım  Payı  Beyannamesine  ilişkin  düzeltme beyannamesi

Daha  önceki  düzenlemede  geri  Kazanım  Katılım  Payı  tutarını  azaltıcı  mahiyetteki düzeltme  beyannamesi  verilmesi  hâlinde  bu  beyannamelere  ilişkin  Çevre  ve Şehircilik Bakanlığının  ilgili  il  müdürlüklerinden  görüş  istenilerek ve  alınan  cevaba  göre  gerekli düzeltme işlemleri yapılmaktaydı.

Yapılan  değişiklikle geri  kazanım  katılım  payı  tutarını  azaltıcı  mahiyette  düzeltme beyannamesi  verilmesi  hâlinde  bu  beyannamelere  ilişkin  gerekli  düzeltme  işlemlerinin doğrudan yapılacağı belirtilmiştir.

Ancak  Başkanlık  tarafından  Çevre  ve  Şehircilik  Bakanlığına  geri  kazanım  katılım  payı tutarını azaltıcı mahiyette verilen düzeltme beyannamelerine ilişkin elektronik ortamda bilgi verilinceye kadar, vergi dairesi müdürlükleri tarafından geri kazanım katılım payı tutarını azaltıcı  mahiyette  verilen  düzeltme beyannamelerine  ilişkin  Çevre  ve  Şehircilik Bakanlığının ilgili il müdürlüklerine yazı ile bilgi verilecektir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı kullanarak ulaşabilirsiniz.

Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 2)

2020 Yılında Uygulanacak Geri Kazanım Katılım Payı Tutarları için Tıklayınız

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi