Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 10) Yayımlandı.

3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de 10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.

Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2017 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun ile; 

 • Yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına KDV istisnası getirilmiş,

 • İndirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde nakden KDV iadesi alınabilmesine imkan sağlanmış,

 • Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin taşınmaz teslimleri KDV’den istisna edilmiş

 • İmalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV’nin iade alınabilmesine imkan sağlanmış

Ayrıca, 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile;

 • Konut teslimlerinde KDV oranı ve

 • 2017 yılında gerçekleştirilen ve Bakanlar Kurulunca indirimli vergi oranına tabi tutulan teslim ve hizmetler dolayısıyla yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen katma değer vergisinin 10.000 TL’yi aşan kısmının yılı içinde iade edilebileceği

Bu Tebliğ ile yukarıda sıraladığımız düzenlemelere ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.

1) Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında KDV İstisnası

Bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5) bölümünün başlığı “5. Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamında Makine ve Teçhizat Teslimleri ile Yazılım ve Gayri Maddi Hak Satış ve Kiralamalarında İstisna” olarak ve aynı bölümün alt başlıkları yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamalarına getirilen KDV istisnasına uygun olarak değiştirilmiştir.

Buna göre, yazılım ve gayri maddi hak satış ve kiralamaları istisnasının uygulamasında, makine ve teçhizat teslimlerindeki istisna uygulamasına ilişkin bölümlerde belirlenmiş usul ve esaslar geçerli olacaktır.

2) İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri

Hatırlanacağı üzere, 6770 sayılı Kanun ile imalat sanayine yönelik teşvik belgesi kapsamında, sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle yüklenilen ancak indirilemeyen KDV’nin iade alınabilmesine imkan sağlanmıştır.

Bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (II/E) bölümünün sonuna “7. İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” başlıklı yeni bir bölüm eklenmiştir.

Buna göre, imalat sanayiine yönelik yatırım teşvik belgesi kapsamında indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iade dönemi ve beyanı aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Yatırım tutarı

Fatura düzenleme dönemi

Beyannameye dahil edilme dönemi

KDV'nin iade dönemi

En erken beyan

En geç beyan

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

1/1/2017 - 30/6/2017

Temmuz/2017

Mayıs/2018

1/7/2017-30/6/2018

Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

1/7/2017 - 31/12/2017

Ocak/2018

Kasım/2018

1/1/2018-31/12/2018

50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işlerinde

1/1/2017 - 31/12/2017

Ocak/2018

Kasım/2018

1/1/2018-31/12/2018

Bu tablodan da anlaşılacağı üzere;

 • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ilk altı aylık döneminde (1/1/2017-30/6/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/7/2017-30/6/2018) talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir. Buna ilişkin iade en erken Temmuz/2017en geç Mayıs/2018 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebilecektir.

   

 • Asgari 50 milyon Türk Lirası tutarında sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılının ikinci altı aylık döneminde (1/7/2017-31/12/2017) söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve bu süre içinde indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen bir yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018) talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir. Buna ilişkin iade en erken Ocak/2018en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebilecektir.

   

 • 50 milyon Türk Lirası tutarına kadar sabit yatırım öngörülen yatırımlara ilişkin inşaat işleri nedeniyle 2017 yılında söz konusu yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere düzenlenen faturalarda yer alan ve 2017 yılı sonuna kadar indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin izleyen yıl içinde (1/1/2018-31/12/2018) talep edilmesi halinde iadesi öngörülmektedir. Buna ilişkin iade en erken Ocak/2018en geç Kasım/2018 dönemine ait KDV beyannamesine dahil edilerek talep edilebilecektir.

Ayrıca iadesi talep edilecek tutar, talebin yapılacağı döneme ait KDV beyannamesinin “İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” kulakçığının “Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler” tablosunun 442 kod numaralı “İmalat Sanayiine Yönelik Yatırım Teşvik Belgesi Kapsamındaki İnşaat İşleri” satırında beyan edilecektir.

İstisna uygulamasına ilişkin diğer bazı önemli hususlar ise aşağıdaki gibidir.

 • Bu uygulamadan yararlanacak mükelleflerin;
  • İmalat sanayiine yönelik düzenlenmiş bir yatırım teşvik belgesine sahip olması,

  • Söz konusu inşaat işlerinin de bu teşvik belgesinde öngörülen yatırıma ilişkin olması ve

  • Teşvik belgesinde öngörülen süre içinde yapılmış olması

   gerekmektedir.

 • İstisna, münhasıran söz konusu yatırımlar kapsamındaki inşaat taahhüt işi, nakliye, hafriyat ve benzeri inşa işlerine ilişkindir.

 • İstisna uygulaması hem hizmet hem de mal alımlarını kapsamaktadır.

 • İstisna kapsamında değerlendirilen mal ve hizmet alımlarında genel hükümler çerçevesinde KDV uygulanacaktır. Dolayısıyla yatırımı yapana mal teslimi veya hizmet ifası yapanların bu kapsamda KDV istisnası uygulamaları mümkün değildir.

 • Yatırımı yapan belge sahibi mükellefler tarafından inşaat işlerine ilişkin bu şekilde yüklenilen vergiler, ilgili dönemde indirim konusu yapılabilecektir. Söz konusu mükelleflerin bu şekilde yüklenip indirim hesaplarına dahil ettikleri vergilerin öncelikle indirim yoluyla telafi edilmesi gerekmektedir.

 • İlgili altı aylık veya yıllık dönemlerde yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen KDV’nin iadesi mümkündür. İadesi talep edilecek KDV tutarının altı aylık veya yıllık dönemlere ilişkin son dönem beyannamesindeki sonraki döneme devreden KDV tutarını aşamayacaktır.

 • Mahsuben iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.

 • 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri vergi inceleme raporu, YMM raporu ve teminat aranmadan yerine getirilecektir.  

3) Konutlarda KDV Oranı

3 Şubat 2017 tarihli ve 29968 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile KDV oranlarının belirlendiği 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 1 inci maddesinin altıncı fıkrasında yapılan değişiklikle konutlarda KDV oranına ilişkin düzenleme yapılmıştır.

Bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-2.1.1.) bölümünün üçüncü paragrafı yukarıda yer verilen düzenlemeye uygun olarak değiştirilmiştir.

  

Buna göre, net alanı 150 m2’ye kadar konutlardan, büyükşehirlerde lüks veya birinci sınıf inşaat olarak yapılan ve ruhsatın sonradan revize edilip inşaat kalitesinin yükseltilmesi hali de dahil olmak üzere, yapı ruhsatının alındığı tarihte, üzerine yapıldığı arsanın arsa birim m2 vergi değeri;

(i)Yapı ruhsatı 1/1/2013 ila 31/12/2016 tarihleri arasında alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2013 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde;

 • 500 TL ile 1.000 TL (1.000 TL hariç) arasında olan konutların tesliminde %8,
 • 1.000 TL ve üzerinde olan konutların tesliminde %18,

(ii)Yapı ruhsatı 1/1/2017 tarihinden (bu tarih dahil) sonra alınan konut inşaatı projeleri ile kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iştirakleri tarafından ihalesi 1/1/2017 tarihinden itibaren yapılacak konut inşaatı projelerinde; 

 • 1.000 TL ile 2.000 TL (2.000 TL dahil) arasında olan konutların tesliminde %8,
 • 2.000 TL’nin üzerinde olan konutların tesliminde %18

vergi oranı uygulanacaktır.

Bununla birlikte, hatırlatmak isteriz ki 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Karar ile 2007/13033 sayılı Kararın geçici 2 nci maddesinde yer alan 31/3/2017 tarihi 30/9/2017 olarak değiştirilmiş ve böylelikle %18 oranında KDV'ye tabi konutların 30/9/2017 tarihine kadar teslimleri de %8 oranında KDV'ye tabi hale gelmiştir.

4) İndirimli Orana Tabi Konut Teslimlerinden Doğan KDV iadelerinin Yıl İçinde Nakden İade Alınabilmesi

Hatırlanacağı üzere, 27 Ocak 2017 tarihli ve 29961 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6770 sayılı Kanun’un 16 ncı maddesiyle, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29/2 nci maddesine eklenen cümle ile indirimli orana tabi işlemlerde, Maliye Bakanlığınca belirlenen sektörler, mal ve hizmet grupları ve dönemler itibarıyla yıl içinde de nakden iade alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmıştı.

Bu Tebliğ ile Maliye Bakanlığı yetkisini kullanarak, indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan KDV iadelerinin, yılı içinde vergilendirme dönemleri itibariyle talep edilmesi kaydıyla nakden yapılmasını uygun görmüştür.

Diğer taraftan, yine bu Tebliğ ile Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.4.) bölümünden sonra gelmek üzere, yukarıdaki düzenlemeye ilişkin olarak aşağıdaki bölüm eklenmiştir.

3.2.5. Yılı İçinde Nakden İade İşlemi

Tebliğin (III/B-3.) bölümünde açıklanan indirimli orana tabi konut teslimlerinden doğan yılı içinde nakden iade tutarının hesaplanmasında Tebliğin (III/B-3.1.1.) bölümünde yer alan açıklamalar, iade taleplerinin yerine getirilmesinde ise Tebliğin (III/B-3.2.1.) bölümünde yer alan açıklamalar geçerlidir. Ancak, 5.000 TL ve üstündeki nakden iade taleplerinin, teminat verilmeksizin vergi inceleme raporuna göre sonuçlandırılmasının talep edilmesi halinde, iade vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarihte yapılır.”

5) İndirimli Orana Tabi İşlemlerde Yıllık KDV İade Alt Sınırının 10.000 TL’ye İndirilmesi

Bilindiği üzere, indirimli vergi oranına tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili sınır; 2016 yılı için 20.600 TL,  2017 yılı için ise 21.400 TL olarak belirlenmiştir.  

Diğer taraftan, 3 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2017/9759 sayılı Karar ile;

 • İndirimli orana tabi teslim ve hizmetlerde iade uygulaması ile ilgili bu sınırın 2017 yılı için 10.000 TL’ye indirilmesi,
 • 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutarın dikkate alınması,

 • 2018 ve izleyen takvim yılları için bu sınırın, bir önceki yıldaki tutarın, yeniden değerleme oranında artırılması suretiyle uygulanması

kararlaştırılmıştır.

Buna göre, 2017 yılı içinde indirimli orana (%1 ve %8) tabi işlemler dolayısıyla yüklenilen ve indirim konusu yapılamayan KDV’nin 10.000 lirayı aşan kısmı aylık dönemler itibariyle mahsuben iade edilebilecektir.

Öte yandan, 2016 yılında yapılan indirimli orana tabi işlemlerle ilgili 2017 yılında yapılacak yıllık iadelerde de bu tutar dikkate alınacağından, 2016 yılı içinde mahsuben iade edilen tutarlardan sonra kalan 10.600 TL (20.600-10.000)’lik kısım, 2017 yılı Kasım KDV beyannamesine kadar nakden veya mahsuben iade alınabilecektir.

6) Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Yapılan Diğer Değişiklikler

Bu Tebliğ ile 6770 sayılı Kanunla indirimli orana tabi işlemlerde yıl içinde de nakden iade alınabileceğine ilişkin düzenleme yapılmasına ilişkin olarak, Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yukarıda belirtilen değişikliklere ilaveten aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır.  

 • Anılan Tebliğin (III/B-3.1.2.) bölümünün ikinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Yılı içinde mahsuben iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde mahsuben iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıyla kümülatif hesaplama yapılır, bulunan tutardan yılı içinde mahsuben iadeler düşülür, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebilir.

“Yılı içinde iade edilemeyen verginin izleyen yıl içinde nakden veya Tebliğin (III/B-3.2.2.) bölümünde belirtilen borçlara mahsuben iadesinde, yılı içinde iade edilen tutarlar dikkate alınmadan aylar itibarıyla kümülatif hesaplama yapılır, bulunan tutardan yılı içinde yapılan iadeler düşülür, kalan tutarın işlemin yapıldığı yıl için belirlenen iade edilmeyecek alt sınırı aşan kısmının nakden veya mahsuben iadesi, izleyen yılın Ocak-Kasım vergilendirme dönemlerine ilişkin KDV beyannameleri ile talep edilebilir.”

 • Aynı Tebliğin (III/B-3.3.) bölümünün başlığı “3.3. Yılı İçinde İade Edilemeyen Vergilerin İadesi” olarak değiştirilmiş; aynı bölümün birinci paragrafında yer alan “mahsuben iade edilemeyen” ibaresi “iade edilemeyen” olarak değiştirilmiş, aynı bölümün onbirinci paragrafının üçüncü sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Eski düzenleme:

Yeni düzenleme:

Yılı içinde mahsup edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı içinde mahsubu gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)

“- Yılı içinde iade edilen tutarları aylık olarak gösteren tablo (Bu tabloda yılı içinde iadesi gerçekleşen tutarların toplamı da tek satırda gösterilecektir.)”

 • Aynı Tebliğin (III/B-3.5.1.) bölümünün birinci paragrafında ve (III/B-3.5.2.) bölümünün birinci paragrafında yer alan “mahsuben” ibareleri yürürlükten kaldırılmıştır.
 • Aynı Tebliğin ekinde yer alan (EK 9A) ve (EK 9B) ekteki şekilde değiştirilmiştir.

Tebliğ 3/2/2017 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğe aşağıdaki bağlantı yoluyla ulaşabilirsiniz.

10 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 

Tebliğ ekleri

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi