Net Ücreti 1300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanacaktır.

Net Ücreti 1300,99 TL’nin Altına Düşenlere İlave AGİ Uygulanacaktır.

   

2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ücretlerde gelir vergisi tarifesi nedeniyle net ücretlerin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi sonucu sadece 1.300,99 TL ile bunun altına düşen tutar arasındaki farkın ilave asgari geçim indirimi yoluyla telafisineyönelik olarak 28 Ekim 2016 tarihli ve 29871 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6753 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’na Geçici 86 ncı madde eklenmiştir. Ayrıca aynı Resmi Gazete’de bu düzenlemeye ilişkin açıklamaların yer aldığı 294 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yayımlanmıştır.

   

Buna göre, ilave asgari geçim indirimi uygulamasından, 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri gelir vergisi tarifesi nedeniyle 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabı yararlanacaktır.

   

Gelir vergisi tarifesi nedeniyle ücretlerinde düşüş olsa dahi net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşmeyenler bu uygulamadan yararlanamayacaklardır.

   

  Hizmet erbabının, ücret aldığı dönemde işe başlaması veya işten ayrılması, ücretsiz izin ve benzeri nedenlerle net ücretinin 1.300,99 TL’nin altına düşmesi durumunda ilave asgari geçim indirimi uygulanmayacaktır. 

Uygulama esnasında aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir:

    

  • Gelir Vergisi tarifesi nedeniyle 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin net ücretleri 1.300,99 TL’nin altına düşen hizmet erbabının ücretleri ilave asgari geçim indirimi ile 1.300,99 TL’ye tamamlanacaktır.

  • Ödenen 1.300,99 TL ile 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık aylarına ilişkin olarak aylık hesaplanan net ücret arasındaki fark tutar, “Asgari Geçim İndirimi Bordrosu”nda hesaplanan asgari geçim indirimine ayrıca ilave edilecektir.

  • Asgari geçim indirimi bordrosunda yer alan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, ücret ödemesinin yapıldığı döneme ilişkin ücret bordrosunun "Asgari Geçim İndirimi" satırına aktarılacaktır.

  • Hesaplanan ilave tutar dahil toplam asgari geçim indirimi tutarı, hizmet erbabının ücreti üzerinden hesaplanan gelir vergisinden mahsup edilecektir. Mahsup işleminin yapılabilmesi için, söz konusu tutarın ücretlilere ödenmiş olması gerekmektedir.

  • Asgari geçim indiriminin toplamı, ücretlinin o aydaki ücretinden kesilen gelir vergisinden fazla olamayacaktır.

    

Diğer taraftan işverenlerin, Ekim ayı ücret bordrolarını bu değişikliklere uygun olarak hazırlaması gerektiğini; ücret ödemelerini Ekim ayı için gerçekleştirenlerin ise bu Kanundan kaynaklanan fark ödemelerini gerçekleştirmesi gerektiğini hatırlatmak isteriz.

Kanun ve Tebliğe ulaşmak için verilen bağlantıyı tıklayınız.

  

6753  Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 294)

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi