Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatıldı

   Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Başvuru Süreleri Uzatıldı

31 Temmuz 2018 tarihli ve 30495 Mükerrer Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (7 Sayılı) ile kamuoyunda “Af Yasası” olarak bilinen 7143 sayılı Kanun'a ilişkin bazı başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine uzatılmıştır.

Buna göre, 7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun’da yer alan;

  • Kesinleşmiş alacaklar,
  • Kesinleşmemiş veya dava safhasında bulunan alacaklar,
  • İnceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemler,
  • Kesinleşmiş Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları,
  • Ön değerlendirme, araştırma veya tespit aşamasında olan eksik işçilik prim tutarları ile kesinleşmemiş idari para cezaları,
  • Sosyal Güvenlik Kurumuna ait;
  • İşverenlerin ve üçüncü şahısların, 5510 sayılı Kanunun 14 üncü, 21 inci, 23 üncü, 39 uncu ve 76 ncı maddeleri, 17/7/1964 tarihli ve 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun mülga 10 uncu, 26 ncı, 27 nci ve 28 inci maddeleri, 1479 sayılı Kanunun mülga 63 üncü maddesi ve 8/6/1949 tarihli ve 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun mülga 129 uncu maddesi gereğince iş kazası ve meslek hastalığı, malullük, adi malullük ve ölüm halleri ile genel sağlık sigortalısına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere yönelik fiiller nedeniyle ödemekle yükümlü bulundukları her türlü borçlar,
  • Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından fazla veya yersiz olarak ödendiği tespit edilen ve 506 sayılı Kanunun, 1479 sayılı Kanunun, 17/10/1983 tarihli ve 2925 sayılı Tarım İşçileri Sosyal Sigortalar Kanununun, 2926 sayılı Kanunun, 5434 sayılı Kanunun mülga hükümleri ve 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesi gereğince tahsil edilmesi gereken gelir ve aylıklara ilişkin borçlar,
  • Belediyeler ve bunların bağlı kuruluşları ile sermayesinin %50’sinden fazlası bunlara ait şirketlerin mülkiyetlerinde bulunan taşınmazlar hakkında yaptıkları irtifak hakkı ve kiralama işlemlerinden kaynaklanan borçlar

için öngörülmüş olan başvuru, bildirim ve beyan süreleri 27/08/2018 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği ve Türkiye Barolar Birliğine olan ve 7143 sayılı Kanun kapsamında bulunan borçların yapılandırılmasına yönelik başvuru süresinde bir değişiklik yapılmadığından, bu Kurumlara olan borçlar için 31/7/2018 tarihine (bu tarih dahil) kadar başvuruda bulunulması gerekmektedir.

Bununla birlikte, matrah ve vergi artırımı ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin başvurular Ağustos ayı sonuna kadar; varlık barışı için ise başvurular Kasım ayı sonuna kadar yapılabileceğinden bu düzenlemelere ilişkin herhangi bir uzatma yapılmamıştır. 

Diğer taraftan, varlık barışı kapsamında yurt dışındaki varlığın 31/7/2018 tarihine kadar Türkiye’ye getirilmesi, yurt içindeki varlığın da bu tarihe kadar yasal defterlere kaydedilmesi durumunda vergi ödenmeyeceğine ilişkin düzenlemede ise uzatmaya gidilmemiştir.

Söz konusu Karar aşağıda sunulmuştur.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi