Yapılandırmaya İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı.

   

    

Yapılandırmaya İlişkin Bazı Süreler Uzatıldı.

     

26 Ekim 2016 tarihli ve 29869 sayılı Resmi Gazete'de 2016/9385 sayılı "6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda Yer Alan Bazı Sürelerin Uzatılması Hakkında Karar" yayımlandı.

Karar ile;

  • 6736 sayılı Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun inceleme ve tarhiyat safhasında bulunan işlemlere ilişkin 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar,

  • Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi, Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dahil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay,

uzatılmıştır.

Kanunun işletme kayıtlarının düzeltilmesine ilişkin 6 ncı maddesinde ve varlık barışına ilişkin 7 maddesinde yer alan sürelerde değişiklik yapılmamıştır.

Buna göre;

  • Kanun kapsamındaki; kesinleşmiş alacaklar, kesinleşmemiş veya dava aşamasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı, pişmanlıkla veya kendiliğinden beyanlar ve idari para cezaları ile çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarına olan borçlar için son başvuru 25.11.2016 tarihi (bu tarih dahil),

  • İşletme kayıtlarının düzeltilmesi için son başvuru Kasım ayı sonu,

  • Varlık Barışı için son başvuru Aralık ayı sonu

olmaktadır.

Ödeme sürelerinde herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

      

Sözkonusu karar aşağıda sunulmuştur.

No: 
2016/9385
Resmi Gazete Tarihi: 
26/10/2016
Resmi Gazete No: 
29869

Karar Sayısı : 2016/9385

6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan bazı sürelerin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 24/10/2016 tarihli ve 108326 sayılı yazısı üzerine, 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 25/10/2016 tarihinde kararlaştırılmıştır.

25/10/2016 TARİHLİ VE 2016/9385 SAYILI 

KARARNAMENİN EKİ

KARAR

Başvuru ve ilk taksit ödeme süreleri

MADDE 1- (1) 3/8/2016 tarihli ve 6736 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanunda yer alan başvuru süreleri, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrası ile 6 ncı maddesi hükmü saklı kalmak üzere, Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 25/11/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar uzatılmıştır.

(2) 6736 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan başvuru ve ilk taksit ödeme süresi; Kanunun yayımlandığı 19/8/2016 tarihinden (bu tarih hariç) 31/10/2016 tarihine (bu tarih dâhil) kadar yapılan tebligatlara münhasır olmak üzere Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Yürürlük

MADDE 2- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 3- (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi