Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak İlan Edilmiştir.

Yeniden Değerleme Oranı % 22,58 Olarak İlan Edilmiştir.

23 Aralık 2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2019 yılı yeniden değerleme oranı % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak belirlenmiştir.

Vergi Usul Kanunu'nun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasında "Yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dahil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun (TUİK) Üretici Fiyatları Genel Endeksinde (ÜFE) meydana gelen ortalama fiyat artış oranıdır. Bu oran Maliye Bakanlığınca Resmi Gazete ile ilan edilir." hükmü yer almaktadır.

Yukarıda anılan hüküm uyarınca Maliye Bakanlığı 512 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yeniden değerleme oranını % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit etmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.
 
Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 123. maddesinin (2) no.lu fıkrasında; Kanunun 19, 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80, 82, 86 ve mükerrer 121 inci maddelerinde yer alan maktu had ve tutarlar, her yıl bir önceki yıla ilişkin olarak Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre belirlenen yeniden değerleme oranında artırılmak suretiyle uygulanacağı, bu şekilde hesaplanan maktu had ve tutarların %5'ini aşmayan kesirler dikkate alınmayacağı, Cumhurbaşkanı, bu surette tespit edilen had ve tutarları %50'sine kadar artırmaya veya indirmeye yetkili olduğu hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer alan hüküm doğrultusunda Cumhurbaşkanı; kendisine tanınan yetkiyi kullanmazsa, çeşitli vergi, harç ve cezalar yeni yılda %22,58 oranında artırılacaktır. Örneğin, bir sonraki sirkülerimizde yer vereceğimiz üzere, motorlu taşıtlar vergisi tutarları için Cumhurbaşkanı bu yetkisini kullanarak 1839 Sayılı Karar ile 2020 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanacak yeniden değerleme oranını %12 olarak belirlemiştir. 

Yeniden değerleme oranının etkilediği düzenlemelerden bazılarına aşağıda yer verilmiştir.

• Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan gelir vergisi dilimleri,
• Konut olarak kiraya verilen gayrimenkullere ilişkin istisna tutarı,
• Yemek yardımı istisnası,
• Vergi Usul Kanunu’nda düzenlenen; fatura kullanma mecburiyeti, usulsüzlük, özel usulsüzlük cezaları gibi çeşitli had ve miktarlar,
• Maktu damga vergileri ve damga vergisine ilişkin üst sınır,
• Çeşitli harç tutarları,
• Yıllık KDV iadeleri için geçerli asgari iade tutarları,
• Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 32/A maddesine istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında, yatırımın tamamlanması şartıyla, indirimli kurumlar vergisi uygulanmak suretiyle yararlanılan kısmı hariç olmak üzere, kalan yatırıma katkı tutarının, yatırımın tamamlandığı hesap dönemini izleyen yıllarda bu yıllar için belirlenen yeniden değerleme oranında artırılması,
• 24.04.2003 tarihinden önce yapılan müracaatlara istinaden düzenlenen yatırım teşvik belgeleri kapsamında Gelir Vergisi Kanunu’nun mülga Ek: 1-6. maddeleri çerçevesinde başlanılmış yatırımlarda, kazanç yetersizliği nedeniyle ilgili yılında uygulanamayan yatırım indiriminin, izleyen yıllarda yeniden değerleme oranında artırılması.

Söz konusu Tebliğe aşağıda yer verilmiştir.

23 Aralık 2019 PAZARTESİ

Resmî Gazete

Sayı : 30987

TEBLİĞ

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’ndan:

VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

(SIRA NO: 512)

Bilindiği üzere, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 298 inci maddesinin (B) fıkrasına göre, yeniden değerleme oranı, yeniden değerleme yapılacak yılın Ekim ayında (Ekim ayı dâhil) bir önceki yılın aynı dönemine göre Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinde meydana gelen ortalama fiyat artış oranı olup, bu oranın Hazine ve Maliye Bakanlığınca Resmî Gazete ile ilan edilmesi gerekmektedir.

Bu hüküm uyarınca yeniden değerleme oranı 2019 yılı için % 22,58 (yirmiiki virgül ellisekiz) olarak tespit edilmiştir.

Bu oran, aynı zamanda 2019 yılına ait son geçici vergi dönemi için de uygulanacaktır.

Öte yandan, bu konuda daha önce yayımlanmış olan tebliğler de yürürlükte bulunmaktadır.

Tebliğ olunur.

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi