Yenileme Fonu Uygulaması

Yenileme Fonu Uygulaması 

    

Yenileme fonu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 328 ve 329. maddelerinde düzenlenmiş ve amortismana tabi iktisadi değerlerin satılması veya hasara uğraması durumunda sigortadan alınan tazminatlar sonucunda ortaya çıkan karların ötelenmesi ya da yeni yatırımlara dönüştürülmesine imkan vermektedir.

    

213 sayılı vuk’nun 328. Maddesinde; “şu kadar ki, satılan iktisadi kıymetlerin yenilenmesi, işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse geçilmiş olursa bu takdirde, satıştan tahassül eden kar, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir. Her ne sebeple olursa olsun bu süre içinde kullanılmamış olan karlar üçüncü yılın vergi matrahına eklenir. Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu karlar o yılın matrahına eklenir.

    

Yukarıdaki esaslar dahilin de yeni değerlerin iktisabında kullanılan kar, yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.”

213 sayılı vuk’nun 329. Maddesinde; “şu kadar ki, alınan sigorta tazminatı ile ziyaa uğrıyan malların yenilenmesi işin mahiyetine göre zaruri bulunur veya bu hususta işletmeyi idare edenlerce karar verilmiş ve teşebbüse  geçilmiş olursa bu takdirde tazminat fazlası, yenileme giderlerini karşılamak üzere, pasifte geçici bir hesapta azami üç yıl süre ile tutulabilir.  Bu süre içinde kullanılmamış olan tazminat farkları kara ilave olunur.Üç yıldan önce işin terki, devri veya işletmenin tasfiyesi halinde bu tazminat fazlası, o yılın matrahına eklenir.

     

Yukarıdaki esaslar dahilinde yeni değerlerin iktisabında kullanılan tazminat fazlası, yeni değerler üzerinden bu kanun hükümlerine göre ayrılacak amortismanlara mahsup edilir. Bu mahsup tamamlandıktan sonra itfa edilmemiş olarak kalan değerlerin amortismanına devam olunur.”

 

Yenileme Fonu İçin Gerekli Şartlar

  

1. Yenileme fonunun yalnızca amortismana tabi iktisadi kıymetler için ayrılabilir.

   

2. Alınacak iktisadi kıymet(ler)in aynı nitelikte olması gerekir.

   

3. Yenileme Fonu kavramı sadece bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için geçerlidir.

    

4. Yenileme fonunda bekletilen kar en fazla üç yıl bekletilebilir, üç yıl içerisinde alınan yeni iktisadi

     değerin amortismanlarına mahsup edileceği ve üç yılın sonunda yenileme fonunda mahsup              

     edilmeyen/edilemeyen kalan değerler üçüncü yılın vergi matrahına ilave edilir.

     Ancak  üç yıllık sürenin tespitinde “iktisadi kıymetin satış tarihimi? Yoksa İktisadi kıymetin satış

     tarihinden sonra bilançonun düzenlenme  tarihinden sonraki üç yıllık dönemmi olduğu konusu

     ihtilaf konusudur.

 

5. Yönetim Kararı

 

 YENİLEME FONU MUHASEBE KAYDI

    

Sabit kıymet Satış Karının Yenileme Fonuna Kaydı.

–––––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

100      Kasa                                                                      xxxxxx

257      Birikmiş Amortismanlar                                         xxxxxx

                        254     Taşıtlar                                                               xxxxx

                        391     Hesaplanan KDV                                                 xxxx

                        679     Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar                    xxxxx

–––––––––––––––––––––––––/–––––––––––––––––––––––––

679  Diğer Olağan Dışı Gelir Ve Kârlar                                      xxxxx

                        549       Özel Fonlar                                                        xxxxx            

–––––––––––––––––––––––––––– /-––––––––––––––––––––––

 

Yeni sabit kıymetin Alınması ve Amortismanın Kaydı

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

254    Taşıtlar                                                                      xxxxx

191    İndirilecek KDV                                                        xxxxx

                      100 Kasa                                                                        xxxxxx

––––––––––––––––––––––––– / –––––––––––––––––––––––––

549  Özel Fonlar                                                                    xxxxx

                        257    Birikmiş Amortismanlar                                        xxxxx

–––––––––––––––––––––––––––– /–––––––––––––––––––––––

     

Yusuf  DOĞAN

Mali Müşavir

E-posta Girişi
E-Mükellef Girişi